Thiết bị kiểm tra

KYENCE

MITUTOYO PJ - A3000

Surfcom 480B

RockWell - Future Tech

Máy đo 3D