LK-YGC 1

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : SKD61

LK-YGC 4

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : SKD61

LK-YGC 7

Độ chính xác : 0.03

Vật liệu : SKD61

LK-YGC 10

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : SKD61

LK-YGC 14

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : SKD61

LK-YGC 2

Độ chính xác : 0.05

Vật liệu : SKD11

LK-YGC 5

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : SKD11

LK-YGC 8

Độ chính xác : 0.05

Vật liệu : SKD11

LK-YGC 11

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : SKD11

LK-YGC 3

Độ chính xác : 0.05

Vật liệu : SUS304

LK-YGC 6

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : S50C

LK-YGC 9

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : A7075

LK-YGC 12

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : C1100