DG-YGC1

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : S50C - DC53

DG - YGC 4

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : S50C - DC53

DG - YGC 7

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : S50C - SKS3

DG - YGC 10

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : S50C - SKS3

DG - YGC 13

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : S50C - SKS3

DG - YGC 16

Độ chính xác : 0.05

Vật liệu : SUS304

DG-YGC2

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : S50C - SKD11

DG - YGC 5

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : S50C -SKD11

DG - YGC 8

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : S50C

DG - YGC 11

Độ chính xác : 0.005

Vật liệu : S50C

CT - YGC 14

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : C3604

DG - YGC 3

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : A5052

DG - YGC 6

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : A6061

DG - YGC 9

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : A6061

DG - YGC 12

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : A6061

CT - YGC 15

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : A6061