CT - YGC 1

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : SKD61

CT - YGC 4

Độ chính xác : SKD61

Vật liệu : 0.02

CT - YGC 7

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : SKD11

CT - YGC 10

Độ chính xác : 0.005

Vật liệu : SKD11

CT - YGC 13

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : SKD11

CT - YGC 16

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : SKD11

CT - YGC 19

Độ chính xác : 0.01

Vật liệu : S50C

CT - YGC 22

Độ chính xác : 0.03

Vật liệu : A6061

CT - YGC 25

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : A6061

CT - YGC 2

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : SUS304

CT - YGC 5

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : SUS304

CT - YGC 8

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : SUS304

CT - YGC 11

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : SUS304

CT - YGC 14

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : SUS304

CT - YGC 17

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : SUS304

CT - YGC 20

Độ chính xác : 0.03

Vật liệu : SUS304

CT - YGC 23

Độ chính xác : 0.03

Vật liệu : S50C

CT - YGC 26

Độ chính xác : 0.03

Vật liệu : S50C

CT - YGC 3

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : A5052

CT - YGC 6

Độ chính xác : A5052

Vật liệu : 0.02

CT - YGC 9

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : A7075

CT - YGC 12

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : A6061

CT - YGC 15

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : A6061

CT - YGC 18

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : A6061

CT - YGC 21

Độ chính xác : 0.03

Vật liệu : S50C - C3604

CT - YGC 24

Độ chính xác : 0.03

Vật liệu : C3604

CT - YGC 27

Độ chính xác : 0.02

Vật liệu : S50C